Skip to main content

การพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหาร


CU
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพคำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญ และการพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหาร โภชนาการ และการแพ้อาหาร แนวทางการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารตามสุขภาวะแห่งตน จากเครื่องหมายและสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์อาหาร และเข้าใจถึงวัฒนธรรมอาหาร

คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย 5 บท

บทที่ 1 สัญลักษณ์น่ารู้บนบรรจุภัณฑ์อาหาร
บทที่ 2 การอ่านฉลากโภชนาการ
บทที่ 3 หลักการเลือกซื้ออาหาร
บทที่ 4 วัฒนธรรมอาหาร
บทที่ 5 การแพ้อาหาร


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของการพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหาร โภชนาการ และการแพ้อาหารได้
2.อธิบายการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนได้
3.สามารถเลือกแนวทางการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารตามสุขภาวะแห่งตนจากเครื่องหมายและสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์อาหารได้
4.อธิบายข้อแตกต่างและการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมการเลือกรับประทานอาหารได้


คณะอาจารย์ผู้สอน
Course Staff Image #1

      อาจารย์ณภัชชา ยอดคง

      อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการCourse Staff Image #2

      อาจารย์จิรัชชา รุ่นประพันธ์

      นักวิทยาศาสตร์การอาหารCourse Staff Image #2

      อาจารย์อูมัยมะห์ หะยีอาแว

      นักวิชาการวัฒนธรรม


ข้อมูลติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Link : EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS for the contact

Enroll