Skip to main content

Welcome to DEV

It works! Powered by Open edX®

Demo Thai MOOC

ระบบทดสอบสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC คือระบบที่สนับสนุนอาจารย์ และผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานง่าย รองรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย

ค้นหาคอร์สเพิ่มเติม

Instructional Design

คือขั้นตอนการออกแบบรายวิชาออนไลน์ จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดชื่อรายวิชา การกำหนด Learning Outcome การสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ การกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผล

Developer Step

คือขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากกระบวนการที่ได้จากการออกแบบ Instructional Design มาผลิตให้เป็นจริง โดยจะสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชา และมีการผลิตสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ เช่น วีดิโอ รูปภาพ หรือ ข้อความต่าง ๆ จากนั้นจึงนำมาประกอบเป็นคอร์สออนไลน์

Quality Audit

คือการนำคอร์สออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจนสำเร็จมาตรวจสอบประเมินคุณภาพ หาข้อบกพร่องในรายวิชา เช่น คำถูกผิด หรือ เรื่องของลิขสิทธิ์ หรือ ความเหมาะสมของเนื้อหาและการสอนเป็นต้น ก่อนทีจะนำไปใช้จัดการสอนต่อไป

สนับสนุนการใช้งาน

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยในกระบวนการใช้งาน สามารถติดต่อส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบได้ โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

สอบถามการใช้งาน
slider image slider image slider image slider image slider image