Skip to main content

การบริหารงานสาธารณสุข


VRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

สอนเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การบริหารงานสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข     การวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และนักบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดและได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการบริหารทั่วไปและการบริหารงานสาธารณสุข
  • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข
  • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุขได้
  • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจบทบาทของนักบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

 

อาจารย์ผู้สอน

 

อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์