Skip to main content

GO!! GOAL RESUME เรซูเม่เรซูใจ เขียนอย่างไรให้พิชิตใจ HR


SU

เรซูเม่ เรซูใจ เขียนอย่างไรให้พิชิตใจ HR Go Goal Resume

     คอร์สเรียนในรายวิชานี้เกี่ยวกับการเขียน Resume โดยจะมีการแนะนำเทคนิค วิธีการเขียน และตัวอย่างแบบฟอร์มของการสมัครงาน โดยรายวิชานี้สามารถช่วยให้นักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ต้องการสมัครงานเขียน Resume ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

- ผู้เรียนสามารถเขียน Resume ได้อย่างถูกต้อง

- ผู้เรียนสามารถออกแบบ Resume ได้อย่างสวยงาม

- ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเขียน Resume ได้

- ผู้เรียนสามารถ ผลิต Resume โดยใช้โปรแกรม Canva ได้

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

แบบทดสอบก่อนเรียน ไม่เก็บคะแนน

กิจกรรมประเมินตนเอง (Self Checklist) 10%

แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (Unit test) 60%

แบบทดสอบประมวลความรู้ (Final Exam) 30%

     ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

นางสาวกัลยรักษ์ ชิวปรีชา (นิว) รหัสนักศึกษา 640610040 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายธนพัฒน์ พ่วงทรัพย์สิน (เนม) 640610044 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวธาวินี อุตเสน (ยิม) รหัสนักศึกษา 640610048 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวลลนา ขำบางเลน (มิ้ว) รหัสนักศึกษา 640610054 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายกีรติ เทพาคำ (จอม) รหัสนักศึกษา 640610305 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวจิดาภา ศาริวงศ์  (โบว์) รหัสนักศึกษา 640610306 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวเบญญาภา บัวสาย (แพรว) รหัสนักศึกษา 640610321 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาววาสนา เนตรน้อย (เบนซ์) รหัสนักศึกษา 640610329 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบอร์ติดต่อ:06107390364 Gmail:Thenamephoto23@gmail.com 

 

Enroll