Skip to main content

การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ


SRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมบนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อจัดการข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยวิทยาการข้อมูลได้ถูกต้อง 

2) สามารถวิเคราะห์และแปลผลจากผลการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 5