Skip to main content

โลกสีเขียวที่ยั่งยืน


SRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดโลกสีเขียว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม ผลกระทบของสังคมที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้กับชุมชน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการของเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์

  1. จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด  3 ชั่วโมงการเรียนรู้
  2. จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์          2 ชั่วโมง  0 นาที สื่อวีดิทัศน์

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา

  • นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป