Skip to main content

งานกราฟิกคืออะไร ทำยังไงให้ปัง


SU

รายวิชาที่จะสอนว่างานกราฟิกคืออะไร ใช้โปรแกรมอะไรใน การสร้างงานกราฟิกให้ปัง อย่างงานโปรเตอร์ทำยังไงสวยให้ปัง หรือวิธีการสร้างตัวละครด้วยกราฟิกทำยังไง เป็นต้น โดยใช้โปรแกรมCanvas โปรแกรม Adobe Photoshop และ โปรแกรม Adobe  Illustrator ในการทำได้ พร้อมรู้กฎหมายถ้าจะนำงานกราฟิกไปใช้งาน

- จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด  3 ชั่วโมงเรียนรู้

  (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1ชั่วโมง 57 นาที)

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการสร้างงานกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทได้

2.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิกได้

3.ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีในสร้างงานกราฟิกได้

4.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิกได้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจในงานกราฟิก

-เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน

และแบบทดสอบหลังเรียน

-ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

1.นางสาวคณิณณัณ ปราชญ์อภิญญา

2.นางสาวภัทรกันย์  คงคะสุวัณณะ   

3.นายศาสตราวุธ ภูกิ่งหิน 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

e-Mail : poopae050845@gmail.com เบอร์:0949635331

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 

Enroll