Skip to main content

การเขียนผังบริเวณสวนเกษตร


PKRU

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของสวนเกษตร  การสำรวจพื้นที่เพื่อการเขียนผังบริเวณสวนเกษตร  หลักการกำหนดภาพแผนผังบริเวณให้เหมาะสมกับพื้นที่เขียนผังบริเวณ  สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการเขียนผังบริเวณ การกำหนดรายละเอียดในผังบริเวณ  

วัตุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของสวนเกษตร

2. ผู้เรียนรู้จักสัญลักษณ์ในการวางผังบริเวณ

3. ผู้เรียนอธิบายการเขียนผังบริเวณสวนเกษตรได้

Enroll