Skip to main content

กินให้ดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง | Eat well…Well begun is half done


SU

 

กินให้ดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง

Eat well…Well begun is half done

    ความสำคัญและการควบคุมอาหารอาหารเพื่อสุขภาพฮับของการเกิดโรคอาหารและโภชนาการ การควบคุมทิศทางและการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อร่างกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

ชั่วโมงชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง )

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติตามและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาหารสำหรับลดน้ำหนักได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายคำอธิบายและ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาหารต้านมะเร็งได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมและการปฏิบัติตามคำสั่งของอาหารบำรุงสมอง
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและการปฏิบัติตามคำสั่งของไขมันกับสุขภาพได้

สำหรับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 6 และบุคคลทั่วไป

แบบทดสอบก่อนเรียน                               ไม่เก็บคะแนน

กิจกรรมทบทวนความรู้ (Quiz)                       10%

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)                 60%

แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Final Exam)          30%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านมากจนสามารถมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตร

 

นางสาวมนสิชา เหมาะสิงห์ 640610052
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวมรกต เพียงไธสง 640610053
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสิรวิชญ์ แก้วตา 640610057
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายนพดล ช่อจันทร์ 640610319
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวมธุรดา ฮั่วจั่น 640610351
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายอชิระ เพ็งทา 640610357
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail: foodsu333@gmail.com
เบอร์โทร: 033-333-3333

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll