Skip to main content

วาทการขานวาจา


SU

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจะมุ่งเน้นไปในส่วนของหลักการพูดในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกและการฝึกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการพูดรายบุคคลหรือการพูดเป็นหมู่คณะ รายวิชานี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้น
มีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

🎯LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพูดในที่สาธารณะได้
🎯LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างมีลำดับเรื่องราว
🎯LO3 : ผู้เรียนสามารถพูดตั้งคำถามได้อย่างเหมาะสม
🎯LO4 : ผู้เรียนสามารถพูดสาธิตได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
🎯LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ขั้นตอน และสามารถพูดอภิปราย / สัมภาษณ์ได้

⏰จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

👤บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่มีใจรักในการพูด

✅ผู้เรียนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน (ไม่เก็บคะแนน)
✅ผู้เรียนเข้าทำ แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท เก็บคะแนน 60%
✅ผู้เรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน 40%
✅ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

E-mail : 📨Pattarasansopho_c@silpakorn.edu ,  📨Jaraket_n@silpakorn.edu

 

Enroll