Skip to main content

เสริมพลังให้นักวิจัย


PKRU
Enrollment is Closed

รายวิชาการเสริมพลังให้นักวิจัยประกอบด้วยเนื้อหา

1. ตัวแปร

2. สมมติฐาน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย