Skip to main content

อาหารและโภชนาการ


SU

คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ความสำคัญ ของอาหารหลัก 5 หมู่ โภชนาการ และแนวทางการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี หน้าที่ของสารอาหารที่พึงได้รับสารอาหารของบุคคลในวัยต่างๆ การดูดซึม การขับถ่าย และเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การคำนวณสารอาหารและพลังงานจากสารอาหาร การใช้พลังงานในร่างกายสำหรับวัยต่างๆ และปัญหาโภชนาการที่เกิดจากการบริโภคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร

แนะนำรายวิชา
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ : 3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1
ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอาหารและโภชนาการ
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของอาหารหลัก 5 หมู่
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ปรับพื้นฐานอาหารในการรักษาสุขภาพที่ดี

4. เพื่อเรียนรู้วิธีเลือกอาหารในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
ที่สนใจในการสร้างความสุข
เกณฑ์การวัดผล
เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70%
ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC


ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน
e-Mail : khaopudwork@gmail.com เบอร์ : 097-1012822

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll