Skip to main content

เส้นทางสู่ครูนวัตกร


SRU

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา ความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรทางการศึกษา ประเภทนวัตกรรมการศึกษา กระบวนการออกและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

  • สามารถอธิบายความหมายของครูนวัตกรได้
  • สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาได้
  • สามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์
      จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้
      จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาทีสื่อวีดิทัศน์

 

Enroll