Skip to main content

เทคนิคสร้างอาชีพร่ำรวยด้วย AI


SU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้เราจะสอนเกี่ยวกับการนำเอา AI เข้ามาใช้ในการสร้างอาชีพ โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ทำความรู้จัก AI ว่าคืออะไร สามารถนำไปใช้ในด้านใดได้บ้าง และอาชีพใดบ้างที่ควรนำเอา AI เข้ามาลดภาระงานหรือสามรถใช้สร้างมูลค่า

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและวิธีการใช้งาน AI ได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปสร้างเป็น Tool ในการลดภาระงานหรือสร้างมูลค่าได้

ทีมสอน/อาจารย์ผู้สอน

นายจิระ ชนรักสุข

นักคอมพิวเตอร์

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย