Skip to main content

รู้เท่าทันไม่สมองไหลในยุคดิจิทัล


SU

        รายวิชานี้เป็นการจัดการเรียนการสอนด้านความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อใช้ในสื่อการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน จะประกอบไปด้วยความฉลาดทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์

  1. ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีความฉลาดทางดิจิทัลในทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายความฉลาดทางดิจิทัลในทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถจำแนกทักษะต่างๆของความฉลาดทางดิจิทัลในทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ได้

3 ชั่วโมงการเรียนรู้

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทักษะการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล

แบบทดสอบก่อนเรียน                                   ไม่เก็บคะแนน

กิจกรรมประเมินตนเอง (Self Checklist)            10%

แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท (Unit test)         60%

แบบทดสอบประมวลความรู้ (Final Exam)           30%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

โทร 0936564430 

อีเมล duanghatairat.0346@gmail.com

Enroll