Skip to main content

คัมภีร์ส้มตำ เรื่องไม่ลับที่นักกินต้องรู้!


SU
Enrollment is Closed

     ในรายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับการทำส้มตำ โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ความเป็นมาของส้มตำว่ามีความเป็นมาอย่างไร รวมถึงเคล็ดลับในการทำส้มตำ   การเลือกวัตถุดิบ และวิธีการทำส้มตำ ที่จะให้ผู้เรียนนั้นนำไปต่อยอดในการทำอาชีพได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

- ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการทำส้มตำได้

- ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าส้มตำมีกี่ชนิด

- ผู้เรียนสามารถรู้จักอุปกรณ์และส่วนประกอบของการทำส้มตำ

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

ผู้เรียนต้องเข้าทำ กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบทบทวนความรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน และมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

นายวิศรุต  ดอนเจดีย์ (ต้าร์) รหัสนักศึกษา 640610055

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
นางสาวฐิติยา  สังข์เปรม (มิ้นท์) รหัสนักศึกษา 640610311

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  
นางสาวจิรัชติกาล  นิกรเกรียงไกร (อะตอม) รหัสนักศึกษา 640610336 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  


นางสาวชนิตรา สุขสมัย (จ๋า) รหัสนักศึกษา 640610337 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  


นางสาวปิยะวรรณ เรืองฤทธิ์ (บุ๋ม) รหัสนักศึกษา 640610347

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  
นายพงศกร จะระ (พี) รหัสนักศึกษา 640610348

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
นางสาวมุกอันดา พูลสวัสดิ์ (มุก)รหัสนักศึกษา 640610352 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร