Skip to main content

สื่อสารอย่างไรให้ปัง


SRU

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร จิตวิทยาในการสื่อสาร

 

Enroll