Skip to main content

การงานอาชีพ รู้ไว้ไม่เสียหาย


SU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับการการอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอด และใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำสวนประเภทต่าง ๆ ได้

ทีมสอน/อาจารย์ผู้สอน

63,696 Account Icons - Free in SVG, PNG, ICO - IconScout

น.ส.ชัญญา สุกแสงศรี

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร