Skip to main content

Computer History


PhuketRajabhatUniversity

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
LO1 : สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
LO2 : สามารถอธิบายส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
LO3 : สามารถอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด
15 ชั่วโมงการเรียนรู้

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล บุคคลทั่วไป ครูสาขาคอมพิวเตอร์

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา
เบื้องต้น

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
1123102 ระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Enroll