Skip to main content

จิตวิทยาสร้างสื่อยังไงให้ปัง !


SU
Enrollment is Closed

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ นิยามและหลักการของจิตวิทยาการออกแบบสื่อ

ทั้งในด้านภาพรวมของจิตวิทยาการออกแบบ จิตวิทยาของรูปแบบในการออกแบบ

จิตวิทยาสีในการออกแบบ จิตวิทยาในการเลือกฟอนต์ในการออกแบบและจิตวิทยาของการจัดวางในการออกแบบ

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบสื่อให้มีความเป็นมืออาชีพและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 

  1. สามารถอธิบายนิยามของจิตวิทยาการออกแบบสื่อได้
  2. สามารถอธิบายหลักการของจิตวิทยาการออกแบบสื่อได้
  3. สามารถนำเอาหลักจิตวิทยาการออกแบบมาวิเคราะห์ในกระบวนการออกแบบสื่อได้
  4. สามารถนำหลักการของจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อได้

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

 

บุคคลทั่วไปเรียนได้

 

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนทุกบท เก็บคะแนน 75% และแบบทดสอบหลังเรียน 25%

 

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

 

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผบแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA